top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนvinyu kasi

เกณฑ์เยียวยาประกันสังคม แคมป์ก่อสร้าง รับสูงสุดคนละ 7,500 บาทเกณฑ์รับเงินเยียวยาประกันสังคมคนละไม่เกิน 7,500 บาท จากการปิดแคมป์ก่อสร้างเป็นเวลา 1 เดือน

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความระบุว่า สปส. จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยกรณีรัฐสั่งปิดแคมป์ก่อนสร้าง โดยมีเงื่อนไขการรับประโยชน์ทดแทนดังนี้

จ่ายค่าชดเชยว่างงาน 50% ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน ในกรณีที่ลูกจ้างจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

สำหรับเงื่อนไขการขอรับประโยชน์ทดแทน

1. นายจ้างยื่นหนังสือรับรองการหยุดงานของผู้ประกันตนผ่านระบบ E-service 2. รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส. 2-01/7 ส่งให้สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่รับผิดชอบ 3. สำนักงานประกันสังคมวินิจฉัยจ่ายประโยชน์ทดแทน 4. ตัดจ่ายประโยชน์ทดแทนทุกวันศุกร์ 5. จ่ายเงินทุกวันจันทร์ โดยผู้รับมอบอำนาจของบริษัทนำหลักฐานขอรับเงินสดที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่รับผิดชอบ 6. กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางานออกตรวจการจ่ายเงิน

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page